Top

Algemene voorwaarden

Grand beauty lounge & laser center hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Grand beauty lounge & laser center” verstaan Grand beauty lounge & laser center gevestigd   aan de Gedempte Turfhaven 3 (1621HC ) Hoorn.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Grand beauty lounge & laser center opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door Grand beauty lounge & laser center te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en  Grand beauty lounge & laser center.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Grand beauty lounge & laser center voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Grand beauty lounge & laser center en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Grand beauty lounge & laser center tot behandeling.

2.2 Grand beauty lounge & laser center is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Grand beauty lounge & laser center  door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Grand beauty lounge & laser center.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 Grand beauty lounge & laser center kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie

De cliënt dient de Grand beauty lounge & laser center tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Client betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

6.2 Indien Grand beauty lounge & laser center de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Grand beauty lounge & laser center onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Grand beauty lounge & laser center niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Grand beauty lounge & laser center is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Grand beauty lounge & laser center is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Grand beauty lounge & laser center  bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Grand beauty lounge & laser center indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Grand beauty lounge & laser center instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Grand beauty lounge & laser center af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal Grand beauty lounge & laser center een percentage van 50 % van de behandelkosten bij betreffende cliënt in rekening brengen.

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht of telefonisch te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Grand beauty lounge & laser center is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Grand beauty lounge & laser center, kan geen reden zijn van het niet tijdig afzeggen van de afspraak.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Grand beauty lounge & laser center leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Grand beauty lounge & laser center afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Grand beauty lounge & laser center is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Grand beauty lounge & laser center.

8.2 Grand beauty lounge & laser center kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 Grand beauty lounge & laser center is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en/of pigmentvlekken.

8.4 Grand beauty lounge & laser center is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Grand beauty lounge & laser center , meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Grand beauty lounge & laser center en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Grand beauty lounge & laser center en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Grand beauty lounge & laser center behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.